Am Samschtig, 11. März 2023 um Föifi started d Box Gala z Bade im Trafo. De Hauptkampf wird de Stefan Rumpold bestrite. Mir hend ihn bim Training bsuechd.